Investor Relations

 

 

Den 4 april 2010 tillkännagav Bolaget att man förvärvar guld- och kopparfält i Norge genom köp av Arctic Gold AB

Projektportföljen innehåller bland annat Bidjovagge före detta guld- och koppargruvor

samt ett flertal objekt i liknande geologisk miljöer i närheten av Bidjovagge.

Bidjovagge har varit en mycket lönsam gruvverksamhet och under åren 1970-1975 samt

1985-1991 producerades 30 317 ton koppar samt 6 486 kg guld. Outokumpu som senast

drev gruvorna och kanadensiska Hendricks Minerals Ltd har uppskattat kvarvarande

mineraltillgångar till 1.43 miljoner ton med genomsnittlig halt om 3.41 gram guld per ton

och 1.13 % koppar vilket motsvarar cirka 14 000 ton koppar och 4 800 kg guld. Dessa siffror

är historiska beräkningar från 1991 respektive 1998 och har ännu ej konfirmerats med

moderna regler enligt SveMin´s regelverk.

Alcaston planerar för en gruvstart inom 2 -3 år.

 

  2009  var ett händelserikt år för Alcaston

 

  • Den 15 juli listades bolagets aktier på AktieTorget
     
  • Bolaget tillfördes 7,9 mkr genom två nyemissioner
  • Väsentligt utökad prospekteringsverksamhet
  • Ett nytt guldanomalt område vid Björklidberget nära Björkdalsgruvan påvisades i december. Höga guldhalter i borrkärnor har påträffats i Nilsliden. Analyssvaren är positiva både vid Nilsliden och Björklidberget
  • Kraftiga prishöjningar på såväl guld och silver som på basmetaller har gjort Alcastons framtidskalkyler ännu bättre än tidigare
  • I början av 2010 beslutades att utöka antalet undersökningstillstånd med ytterligare 3 stycken.

Alcaston publicerade sin bokslutskommuniké den 16 februari 2010. Därav framgic att bolagets finansiella ställning i hög grad förbättrats vad avser såväl likviditet som eget kapital.

Likviditeten vid årets slut var 3.469 tkr och det egna kapitalet 9.031 tkr, drygt 3 ggr högre än föregående  år. Soliditeten hade ökat till 90 % jämfört med 84 % föregående år.

Målsättningen var att inom två år med pågående prospektering finna en fyndighet med sådant värde att den kan överlåtas till ett gruvbolag och därigenom uppnå en betydande värdeökning för Alcaston.

 

I bokslutskommunikén framhölls av styrelsen att det finns all anledning att se framtiden an med tillförsikt.

 

 

förvärvar guld- och kopparfält i Norge genom köp av Arctic Gold AB