Prospektering

 

För att prospekteringsarbetet skall vara framgångsrikt och kostnadseffektivt används olika metoder beroende på vilken ”malmtyp” arbete syftar till att hitta. Vid guldprospektering är provtagning av morän en vanlig metod. Moränen kan provtas systematiskt eftersom den återfinns på större delen av ett område medan berggrunden endast syns i några få berghällar. Eftersom morän är det material som inlandsisen brutit loss från berggrunden på flera platser och sedan deponerat i ett annat område måste hänsyn tas till att inlandsisen rört sig olika långt från platsen där materialet brutits loss och dessutom i olika riktning. Moränproven analyseras på sitt innehåll av guld och andra element för att sedan kartläggas och därmed kunna peka ut områden där mineraliseringar med stor sannolikhet kan hittas i berggrunden.

 

Vid prospektering efter basmetaller används geofysiska mätningar för att registrera olika bergarters och mineraliseringars magnetiska och elektriskt ledande egenskaper. Mätningarna ger tillsammans med geologiska tolkningar och geokemisk provtagning ett bra underlag för provtagning av berggrunden med kärnborrning.

 

All prospektering bygger på att geologerna i samarbete med andra specialister såsom geofysiker och geokemister kan tolka de observationer i fält man gör samt de resultat som provtagningar och mätningar ger och därefter utvärdera om ett fynd har potential nog för att undersökas tillräckligt så en mineralresurs kan beskrivas.

 

Prospektering är en högriskverksamhet där endast ett fåtal av de undersökta områdena leder till utbyggnad av producerande gruvor. Prospektering är kostnadskrävande och stora ekonomiska investeringar krävs. Ännu större investeringar krävs för att exploatera en fyndighet. En påträffad fyndighet utgör heller ingen garanti för att den kommer att bli kommersiellt lönsam. Å andra sidan medför en lyckosam prospektering möjligheter till en mycket god värdetillväxt eftersom värdet på en bevisad fyndighet mångfalt överstiger kostnaden för prospekteringen.

 

Angående lagstiftningen för prospektering samt information om var undersökningstillstånd är belägna hänvisas till Bergsstatens hemsida nedan.

 

http://www.bergsstaten.se/