Presskontakt

 

Alcaston Exploration AB
Alcastons är ett prospekteringsbolag som letar guld- och basmetallfyndigheter i Sverige. Prospekteringsarbete skall leda fram till en fyndighet av sådant värde det kan avyttras eller att i samarbete med annan aktör utveckla en lönsam gruva. Bolagets verksamhet är i huvudsak fokuserat på nuvarande guld- och basmetalluppslag i Västerbotten och Norrbotten. i Västerbotten är verksamheten förlagd till Skellefteåfältet, där Alcaston Exploration har majoriteten av sina undersökningstillstånd. Detta område är känt för sin tillgång på guld, silver, koppar och zink. Fördelen med Skellefteåfältet är att infrastrukturen är väl utbyggd, det finns gott om vägar och det finns redan ett flertal aktiva gruvföretag med smält och anrikningsverk som är i drift. Alcaston innehar vissa inmutningar för diamant i Norrbotten.

Bolagets aktie finns listad på AktieTorget sedan 2009.


Personerna
Alcaston är ett mindre bolag men har lyckats knyta till sig en bred erfarenhet och kompetens i form av styrelse och ledningspersoner. Att notera är att samtliga ledamöter äger aktier i bolaget och genom det visar sin starka tro på bolaget.

Torsten Börjemalm är styrelseordförande i Alcaston. Han är utbildad Bergsingenjör från KTH och har haft en mängd ledande befattningar inom bland annat LKAB, Terra Mining med flera gruvbolag. Styrelseordförande i Lappland Goldminers i 10 år fram till 2009. Aktieinnehav i Alcaston: 1.514.400 aktier privat och via bolag

Lars-Åke Claesson är styrelseledamot och VD i Alcaston sedan 2008. Han har en bakgrund som Fil Kand i geologi i Uppsala och Fil Lic i Luleå 1994. Kvalificerad person inom geologi enligt SveMin. Har varit geolog inom SGU 1974-1982, SGAB 1982-1992 och Mirab sedan 1992, verksam som chefsgeolog åt flera gruv- och prospekteringsföretag. Aktieinnehav i Alcaston: 700.000 aktier privat och via bolag.

Gunnar Färjsjö är Styrelseledamot sedan 2008. Han har en MBA-examen från Uppsala och var tidigare finansdirektör i Mecman samt innehaft flera VD-befattningar. Är numera styrelseproffs sedan 25 år. Aktieinnehav i Alcaston: 283.000 aktier privat och via bolag.

Ulf Tillman är styrelseledamot sedan 2009. Han har en bakgrund som Lantmästare i Uppsala och var tidigare lantbrukare. I dag verksam VD i Andersson och Tillman AB. Aktieinnehav i Alcaston: 1.000.000 aktier.

 

Framtiden
Alcaston verksamhet är helt inriktad på att prospektera efter guld och basmetaller och målsättningen är att finna en kommersiellt brytbar fyndighet inom 2-3 år.

 

Historia
Alcaston Diamond Exploration AB (namnändrat till Alcaston Exploration AB) bildades i juni 1999 som ett helägt dotterbolag till det australiensiska bolaget Alcaston Mining NL. Bolagets affärsidé var att finna och kommersiellt utveckla diamantfyndigheter i Sverige. De geologiska förutsättningarna för att hitta diamanter i den svenska berggrunden bedömdes som goda. Efter några år sålde Alcaston Mining NL huvuddelen av sina aktier till de övriga ägarna i det svenska dotterbolaget. Ledningen i svenska Alcaston beslutade år 2006 att fokusera sin verksamhet på prospektering efter guld- och basmetaller, i första hand i Västerbotten och Norrbotten.

 

Fyndigheter
Alcaston har 11 undersökningstillstånd varav 6 i Västerbotten och 5 i Norrbotten. De flesta områdena
är intressanta med avseende på guld, men några också för basmetaller och diamanter. De mest intressanta fynd som Alcaston har påträffat visar höga guldhalter.

Målsättningen är att bolaget skall identifiera rika mineraliseringar som kan leda till brytvärda fyndigheter. Alcaston har hittat guldanomala områden vid Nilsliden och Björklidberget samt erhållit höga guldhalter i borrkärnor från Nilsliden. Borrningen i Sörträsket har ej visat några högre halter och borrningarna i Häbberslidenområdet har hitintills bara påträffat svaga mineraliseringar av magnetkis.

 

Ladda ner logotyp

[Logotyp CMYK EPS]

[Logotyp S/V EPS]

 

Kontakt

Lars-Åke Claesson, VD Alcaston Exploration

Telefon: 018-15 64 23
Mobil: 070-673 32 94
E-post: claesson(at)alcaston.se